Concordium Node Kurulumu

Bu anlatım Linux işletim sistemi için geçerli olup diğer işletim sistemleri için buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.Sistem gereksinimleri en az 4 gb RAM 30 GB HDD’dir. Destek ve geri bildirim için Concordium Discord kanalına katılarak sorabilirsiniz.

Testnet 4 mainnet öncesi son test olup 20 Ocak 2021 tarihinde başlamış…

donadel

Php, Html, Css, Blockchain

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store